top of page

Wie doet wat?

Schoolbestuur

Het Sint-Pietersinstituut omvat de basisschool, de humaniora en het internaat. Het schoolbestuur draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële eindverantwoordelijkheid van de scholen en het internaat die onder zijn bestuur vallen. Per 1 januari 2022 werd de vzw Sint-Pietersinstituut bestuurlijk overgenomen door het Don Bosco Onderwijscentrum vzw (DBOC).

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma’s toe. Het is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In elke afdeling is de directeur gemandateerd om het schoolbestuur te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • afgevaardigd bestuurder: dhr. Bart Decancq

  • voorzitter: dhr. Didier Finet

  • ondervoorzitter: dhr. Norbert Vanbeselaere

  • penningmeester: dhr. Patrik Vergote

  • 13 andere bestuursleden

Het schoolbestuur is te contacteren via 016 29 00 48 of secretariaat@dboc.be.

Directie

De algemeen, pedagogisch en logistiek directeur vormen een team dat de organisatie van het schoolleven in goede banen leidt. Ieder van hen heeft een specifieke taak.

Algemeen directeur

De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid van het hele beleid. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van het opvoedingsproject van Don Bosco. De onderwijskwaliteit, het schoolwerkplan, het schoolimago vallen onder zijn bevoegdheid. Via de overlegorganen verzorgt hij de contacten met de diverse geledingen van de school. Hij voert het personeelsbeleid. Verder waakt hij over de toepassing van de regelgeving en is hij de spreekbuis van de school voor de buitenwereld.

Dhr. Dirk Kerckhoven

dirk.kerckhoven@sintpietersgent.be

Logistiek directeur

Hij is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen, de speelplaats en de tuin, voor het detecteren van herstellingswerken en voor de opvolging van geplande werkzaamheden, inclusief die voor de ICT-infrastructuur. Hij werkt het beleid uit voor veiligheid, preventie, gezondheid en milieu, en wordt daarin bijgestaan door de preventieadviseur. Hij volgt de prestaties op van het onderhoudspersoneel en de leveranciers. Hij staat in voor de praktische schoolorganisatie. 

Dhr. Dieter Bertin
dieter.bertin@sintpietersgent.be  

 

Pedagogisch directeur

De pedagogisch directeur is verantwoordelijk voor het pedagogisch (onderwijskundig en opvoedkundig) beleid van de school. Samen met de leerkrachten en de vakgroepen bouwt ze kwaliteitsvol onderwijs uit en bewaakt ze de pedagogische eenheid van alle leerjaren. Ze helpt de veranderings- en vernieuwingsprocessen in de school op systematische wijze uit te bouwen en te implementeren. De pedagogisch directeur werkt nauw samen met de jaarverantwoordelijken voor de begeleiding van leerlingen.

Mw. Katrien Lambrecht

katrien.lambrecht@sintpietersgent.be

Jaarverantwoordelijken

De jaarverantwoordelijken staan in voor de leerlingenbegeleiding (opvolging van studieresultaten, elke vorm van remediëring, studiemethodebegeleiding, studiekeuzebegeleiding ...). Ze wonen de klassenraden bij. Ze volgen de leerlingendossiers op en verzorgen de opvang van zieke en nieuwe leerlingen. Elke leerling kan voor hulp of advies steeds bij hen terecht. De jaarverantwoordelijken werken nauw samen met het CLB, de ondersteuners, externe begeleiders en de opvoeders van het internaat. 

Mw. Sophie Van den Nieuwenhuysen

sophie.vandennieuwenhuysen@sintpietersgent.be 

Eerste, tweede en derde jaar

Mw. Lies D’hont

lies.dhont@sintpietersgent.be

vierde, vijfde en zesde jaar

ICT-coördinatoren

De ICT-coördinatoren ontwikkelen een integraal ICT-beleid voor de school, zowel op het vlak van hard- en software als pedagogisch-didactisch. Ze begeleiden de uitvoering van dit beleid. Ze beheren het server- en computerpark van de school. Ze zijn technisch onderlegd en beheersen alle courante toepassingen. Ze brengen verslag uit, geven feedback over de stand van zaken, adviseren en stellen oplossingen voor. Ze volgen nieuwe trends binnen de (educatieve) ICT op en zijn bereid tot het (helpen) creëren van een krachtige leer- en werkomgeving en vernieuwende digitale leercultuur, waarin de pedagogisch-didactische aanpak verbonden wordt met ICT-middelen. 

ict@sintpietersgent.be 

Preventieadviseur

De preventieadviseur heeft als taak erop toe te zien dat alle participanten op school in een gezonde en veilige omgeving kunnen functioneren. Hiervoor volgde de preventieadviseur verschillende opleidingen, volgt hij de wetgeving op de voet op, detecteert hij onveilige situaties, schrijft hij procedures uit, voorziet hij de school van de nodige signalisering, ziet hij erop toe dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden, organiseert hij evacuatieoefeningen, labelt hij nieuwe apparaten en machines … Hij heeft een adviserende bevoegdheid en probeert iedereen op school duidelijk te maken dat veiligheid een levenshouding en prioriteit moet zijn.

Dhr. Marnik Claeys

marnik.claeys@sintpietersgent.be

Leraren

Het team telt ongeveer 75 leraren die naast vakexperten ook goede coaches zijn. Ze stimuleren de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, wekken hun nieuwsgierigheid op, laten hen zelf informatie zoeken, experimenteren en (creatieve) oplossingen aanbrengen. Ze streven naar een leerrijke en motiverende afwisseling in werk- en leervormen. Ze helpen hun leerlingen bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, en beoordelen deze. Kortom ze leiden het leerproces van hun leerlingen in goede banen en zetten hen op weg om te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze waken ook over hun welbevinden, een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Niet alleen krijgen de leerlingen van onze leraren heel wat praktische studietips om tot een efficiënte studiemethode te komen, maar doorheen de jaren worden ze door hen ook begeleid bij het maken van een goede studiekeuze. 

Onze leraren houden zich op de hoogte van vernieuwingen, zijn teamspeler in de vakgroepen, staan open als vertrouwenspersoon van leerlingen en zijn gesprekspartner van ouders. 

 

 

 

 

Ondersteunend personeel

Het team van de secretariaatsmedewerkers neemt zowel opvoedkundige als administratieve taken op zich ter ondersteuning van de directie, de graadcoördinatoren en de leraren. Ze staan in voor het onthaal in de school en zijn beschikbaar voor leerlingen en personeel voor dagdagelijkse zorgen. Ze beheersen de elementaire onderwijsregelgeving om hun gevarieerd pakket aan taken van leerlingen- en personeelsadministratie, boekhouding en financiële administratie, en logistieke dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. 

Internaatsteam

De internaatsbeheerder wordt in haar taken bijgestaan door vier opvoedsters. Samen staan ze dagelijks in voor het algemeen beheer van het internaat en de opvang van de internen. Ze proberen de internen op de eerste plaats een thuisgevoel te geven, met hen op stap te gaan en hen te begeleiden in het leren leren en het leren leven.

Het internaatsteam staat steeds in contact met de school, wisselt informatie uit met de graadcoördinatoren en voert een duidelijke communicatie met de ouders.

Mw. Ann Van Aken

Internaatsbeheerder

ann.vanaken@sintpietersgent.be 

Onderhoudspersoneel

De 20 collega’s van het onderhoudspersoneel zorgen er niet enkel voor dat leerlingen en personeelsleden dagelijks van nette lokalen, zalen, gangen, toiletten en speelplaats gebruik kunnen maken, maar staan ook in voor de logistieke ondersteuning van allerlei activiteiten en voor de kleine herstellingen. Net zoals alle andere geledingen zijn zij een schakel van onschatbare waarde in de hele organisatie van onze school. Het team van het onderhoudspersoneel wordt geleid door de brigadier.

Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt een leerlingenraad met leerlingenministeries samengesteld. De verkozen leerlingen die er deel van uitmaken, vergaderen regelmatig over agendapunten die de leerlingen zelf aanbrengen en die personeelsleden en directieteamleden voorstellen. Eén van de graadcoördinatoren volgt de werking van de leerlingenraad van dichterbij op.

De klassenvertegenwoordigers komen per graad samen in leerlingeninspraakvergaderingen onder begeleiding van een leraar en de graadcoördinator. Daarin evalueren ze de activiteiten die plaatsvonden en bespreken ze dagdagelijkse zorgen. Eén of meer ministers uit de leerlingenraad kunnen deze vergaderingen bijwonen en agendapunten voorleggen. 

Een afvaardiging van de leerlingenraad zetelt in de schoolraad. 

De Facebookpagina van de leerlingenraad vind je hier

bottom of page