Wie doet wat?

Schoolbestuur

Het Sint-Pietersinstituut omvat de basisschool, de humaniora en het internaat. Het schoolbestuur draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële eindverantwoordelijkheid van de scholen en het internaat die onder zijn bestuur vallen. Per 1 januari 2022 werd de vzw Sint-Pietersinstituut bestuurlijk overgenomen door het Don Bosco Onderwijscentrum vzw (DBOC).

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma’s toe. Het is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In elke afdeling is de directeur gemandateerd om het schoolbestuur te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • afgevaardigd bestuurder: dhr. Bart Decancq

  • voorzitter: dhr. Didier Finet

  • ondervoorzitter: dhr. Norbert Vanbeselaere

  • penningmeester: dhr. Patrik Vergote

  • 13 andere bestuursleden

Het schoolbestuur is te contacteren via 016 29 00 48 of secretariaat@dboc.be

 

Lokale raad

De lokale raad bestaat uit DBOC-bestuurders, ex-bestuurders van de vroegere vzw Sint-Pietersinstituut en de directies van alle afdelingen van het Sint-Pietersinstituut (basisschool, humaniora, internaat).

  • De lokale raad bepaalt zelf hoeveel leden er deel van uitmaken.

  • Zij duiden een ankerfiguur aan die de leiding neemt van het overleg, van de ondersteuning en de begeleiding van de directies en die de band legt met het DBOC.

  • De ankerfiguur staat in nauw contact met de afgevaardigd bestuurder. 

De doelstelling van de lokale raad is de directies ondersteunen in de voorbereiding en de opvolging van een aantal beleidsdomeinen in relatie tot het DBOC (Don Bosco Onderwijscentrum vzw): het financieel en materieel beleid, het bouwbeleid, het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid. Dit gebeurt in samenspraak met de diensten van het DBOC.

De directies zijn verplicht om het advies te vragen van de lokale raad vooraleer een beslissing te nemen in bovenstaande beleidsdomeinen.

De leden van de lokale raad: dhr. Bart Dhoedt, mw. Anne Derycke, mw. Greet Nachtegaele, mw. Leen Nuytinck, mw. Marijke Vandendael (ankerfiguur), mw. Marleen Vanrenterghem, dhr. Koen Vlaeminck, dhr. Guido Weustenraed.

Directie

De algemeen en pedagogisch directeur, de logistiek directeur en de graadcoördinatoren vormen een team dat de organisatie van het schoolleven in goede banen leidt. Ieder van hen heeft een specifieke taak. De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid van het hele beleid.

Algemeen en pedagogisch directeur

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van het opvoedingsproject en voor de uiteindelijke koers die de school zal varen. Ze is als hoofd van een katholieke school betrokken bij het pastoraal gebeuren. De onderwijskwaliteit, het schoolwerkplan, het schoolimago vallen onder haar bevoegdheid. Via de overlegorganen verzorgt ze de contacten met de diverse geledingen van de school. Ze voert het personeelsbeleid en is verantwoordelijk voor de goede werking van de secretariaten. Ze is verantwoordelijk voor het pedagogisch (onderwijskundig en opvoedkundig) beleid en wordt hierin bijgestaan door de graadcoördinatoren, die deel uitmaken van het pedagogisch directieteam. Verder staat ze in voor het financieel beleid en het materiaalbeheer. Ze waakt over de correcte toepassing van de regelgeving en is de spreekbuis van de school voor de buitenwereld. De algemeen directeur brengt regelmatig verslag uit bij het schoolbestuur en de lokale raad.

Mw. Renata Janssens

Algemeen en pedagogisch directeur

renata.janssens@sintpietersgent.be 

Logistiek directeur

De logistiek directeur werkt een logistieke strategie uit. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen, de speelplaats en de tuin, voor het detecteren van herstellingswerken en voor de opvolging van geplande werkzaamheden, inclusief die voor de ICT-infrastructuur. Hij coördineert de bestelling van goederen en diensten en volgt de geplande leveringen op. Hij werkt het beleid uit voor veiligheid, preventie, gezondheid en milieu, en wordt daarin bijgestaan door de preventieadviseur. Hij volgt de prestaties en het vakmanschap op van het onderhoudspersoneel en de leveranciers. Hij staat in voor de praktische schoolorganisatie. De logistiek directeur rapporteert regelmatig aan de algemeen directeur, aan het schoolbestuur en aan de lokale raad.

Dhr. Dieter Bertin
Logistiek directeur
dieter.bertin@sintpietersgent.be  

Graadcoördinatoren

De graadcoördinatoren maken deel uit van het directieteam van de school en participeren op die wijze aan het algemeen pedagogisch beleid van de school. Hun taken ontstaan in dialoog met de algemeen en pedagogisch directeur en veronderstellen een voortdurende communicatie.

Op de eerste plaats dragen de graadcoördinatoren bij tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs ten gunste van de leerlingen. Ze staan in voor de leerlingenbegeleiding (opvolging van studieresultaten, elke vorm van remediëring, studiemethodebegeleiding, studiekeuzebegeleiding, opvolging en controle van afspraken en contracten, van sancties, orde- en tuchtmaatregelen in de eerste lijn die niet tot de verantwoordelijkheid van de leraren gerekend worden). Ze zitten de klassenraden voor (met uitzondering van de evaluerende en delibererende klassenraden) en wonen de evaluatie- en de deliberatievergaderingen bij. Ze volgen de leerlingendossiers op en verzorgen de opvang van zieke en nieuwe leerlingen. Elke leerling kan voor hulp of advies steeds bij hen terecht. De graadcoördinatoren werken nauw samen met het CLB, de ondersteuners, externe begeleiders en de opvoeders van het internaat. De graadcoördinatoren kunnen een intermediaire functie vervullen, bemiddelen tussen leerlingen, leraren, ouders en personeel.

De graadcoördinatoren zijn beleidsmedewerkers die de pedagogische eenheid van alle leerjaren betrachten en bewaken. Ze helpen de veranderings- en vernieuwingsprocessen in de school op systematische wijze uitbouwen en implementeren, en stimuleren het vakoverleg. Via nascholingen houden ze zich op de hoogte van elke evolutie in het onderwijsveld en in het bijzonder voor de hun toevertrouwde jaren. 

De graadcoördinatoren krijgen ook een deelverantwoordelijkheid toegemeten in de aanvangsbegeleiding van nieuwe leraren en stagiairs. 

Mw. Sophie Van den Nieuwenhuysen  - sophie.vandennieuwenhuysen@sintpietersgent.be 

Eerste jaar & deel tweede jaar

Mw. Lies D’hont lies.dhont@sintpietersgent.be

Vijfde jaar en deel tweede jaar

Mw. Veerle Leutenezveerle.leutenez@sintpietersgent.be

Derde jaar en deel vierde jaar

Mw. Katrien Lambrecht - katrien.lambrecht@sintpietersgent.be

Zesde jaar en deel vierde jaar

ICT-coördinatoren

De ICT-coördinatoren ontwikkelen in aansluiting met de visie van en onder leiding van het directieteam een integraal ICT-beleid voor de school - zowel op het vlak van hard- en software als pedagogisch-didactisch – en begeleiden de uitvoering ervan, zodat de verdere digitalisering van de school gewaarborgd wordt. Ze beheren het server- en computerpark van de school. Ze zijn technisch onderlegd en beheersen alle courante toepassingen. Ze brengen verslag uit, geven feedback over de stand van zaken, adviseren en stellen oplossingen voor. Ze volgen nieuwe trends binnen de (educatieve) ICT op en zijn bereid tot het (helpen) creëren van een krachtige leer- en werkomgeving en vernieuwende digitale leercultuur, waarin de pedagogisch-didactische aanpak verbonden wordt met ICT-middelen. 

Dhr. David Braet

Dhr. Frank Rubben

ICT-coördinatoren

ict@sintpietersgent.be 

Preventieadviseur

De preventieadviseur heeft als taak erop toe te zien dat alle participanten op school in een gezonde en veilige omgeving kunnen functioneren. Hiervoor volgde de preventieadviseur verschillende opleidingen, volgt hij de wetgeving op de voet op, detecteert hij onveilige situaties, schrijft hij procedures uit, voorziet hij de school van de nodige signalisering, ziet hij erop toe dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden, organiseert hij evacuatieoefeningen, labelt hij nieuwe apparaten en machines … Hij heeft een adviserende bevoegdheid en probeert iedereen op school duidelijk te maken dat veiligheid een levenshouding en prioriteit moet zijn.

Dhr. Marnik Claeys

Preventieadviseur

marnik.claeys@sintpietersgent.be

Leraren

Het team telt ongeveer 75 leraren die naast vakexperten ook goede coaches zijn. Ze stimuleren de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, wekken hun nieuwsgierigheid op, laten hen zelf informatie zoeken, experimenteren en (creatieve) oplossingen aanbrengen. Ze streven naar een leerrijke en motiverende afwisseling in werk- en leervormen. Ze helpen hun leerlingen bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, en beoordelen deze. Kortom ze leiden het leerproces van hun leerlingen in goede banen en zetten hen op weg om te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze waken ook over hun welbevinden, een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Niet alleen krijgen de leerlingen van onze leraren heel wat praktische studietips om tot een efficiente studiemethode te komen, maar doorheen de jaren worden ze door hen ook begeleid bij het maken van een goede studiekeuze. 

Onze leraren houden zich op de hoogte van vernieuwingen, zijn teamspeler in de vakgroepen, staan open als vertrouwenspersoon van leerlingen en zijn gesprekspartner van ouders. 

 

 

 

 

Ondersteunend personeel

Het team van de secretariaatsmedewerkers neemt zowel opvoedkundige als administratieve taken op zich ter ondersteuning van de directie, de graadcoördinatoren en de leraren. Ze staan in voor het onthaal in de school en zijn beschikbaar voor leerlingen en personeel voor dagdagelijkse zorgen. Ze beheersen de elementaire onderwijsregelgeving om hun gevarieerd pakket aan taken van leerlingen- en personeelsadministratie, boekhouding en financiële administratie, en logistieke dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. 

Internaatsteam

De internaatsbeheerder wordt in haar taken bijgestaan door vier opvoedsters. Samen staan ze dagelijks in voor het algemeen beheer van het internaat en de opvang van de internen. Ze proberen de internen op de eerste plaats een thuisgevoel te geven, met hen op stap te gaan en hen te begeleiden in het leren leren en het leren leven.

Het internaatsteam staat steeds in contact met de school, wisselt informatie uit met de graadcoördinatoren en voert een duidelijke communicatie met de ouders.

Mw. Ann Van Aken

Internaatsbeheerder

ann.vanaken@sintpietersgent.be 

Onderhoudspersoneel

De 20 collega’s van het onderhoudspersoneel zorgen er niet enkel voor dat leerlingen en personeelsleden dagelijks van nette lokalen, zalen, gangen, toiletten en speelplaats gebruik kunnen maken, maar staan ook in voor de logistieke ondersteuning van allerlei activiteiten en voor de kleine herstellingen. Net zoals alle andere geledingen zijn zij een schakel van onschatbare waarde in de hele organisatie van onze school. Het team van het onderhoudspersoneel wordt geleid door de brigadier.

Mw. Greta De Meyer

Brigadier

greta.demeyer@sintpietersgent.be 

Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt een leerlingenraad met leerlingenministeries samengesteld. De verkozen leerlingen die er deel van uitmaken, vergaderen regelmatig over agendapunten die de leerlingen zelf aanbrengen en die personeelsleden en directieteamleden voorstellen. Eén van de graadcoördinatoren volgt de werking van de leerlingenraad van dichterbij op.

De klassenvertegenwoordigers komen per graad samen in leerlingeninspraakvergaderingen onder begeleiding van een leraar en de graadcoördinator. Daarin evalueren ze de activiteiten die plaatsvonden en bespreken ze dagdagelijkse zorgen. Eén of meer ministers uit de leerlingenraad kunnen deze vergaderingen bijwonen en agendapunten voorleggen. 

Een afvaardiging van de leerlingenraad zetelt in de schoolraad. 

De Facebookpagina van de leerlingenraad vind je hier