top of page

Modernisering secundair onderwijs

Vernieuwing

Sint-Pieters legt als doorstroomschool (D-finaliteit, aso) met domeinoverschrijdende studierichtingen de nadruk op een brede algemene vorming. Onze leerlingen studeren na hun carrière op Sint-Pieters meestal verder in het hoger onderwijs. Van het eerste jaar tot het zesde jaar maak je als leerling keuzes. Je kiest naargelang van je interesses en mogelijkheden.

De wereld verandert voortdurend. In een snel evoluerende maatschappij mag een modernisering nooit lang uitblijven. Sint-Pieters liep op de vernieuwing vooruit, nam de tijd om er zich goed op voor te bereiden en de keuze-uren doordacht in te vullen. Zo konden we reeds in september 2016 van start gaan met een gemoderniseerd aanbod in het eerste jaar, waarbij onze leerlingen in drie gelijkwaardige keuzegedeelten intellectueel worden uitgedaagd en voorbereid op de wereld van morgen vanuit wetenschappelijk onderbouwde nieuwe inzichten. Sedertdien zijn we op ons elan verdergegaan.

Van september 2019 tot en met juni 2025 wordt het Vlaamse onderwijs progressief gemoderniseerd. Onderzoeken en ervaringen wijzen al enkele jaren op belangrijke verbeterpunten van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, werd het secundair onderwijs hertekend, waarbij het de bedoeling is de sterke punten te koesteren en de zwakke punten weg te werken. 

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. Daarmee zette de regering de koers uit voor het secundair onderwijs in de toekomst.

Tijdpad

Schooljaar 2019-2020: start modernisering: eerste leerjaar

Schooljaar 2020-2021: modernisering tweede leerjaar

Schooljaar 2021-2022: modernisering derde leerjaar

Schooljaar 2022-2023: modernisering vierde leerjaar

Schooljaar 2023-2024: modernisering vijfde leerjaar

Schooljaar 2024-2025: modernisering zesde leerjaar

Elke graad omvat, net zoals in de vroegere eenheidsstructuur, twee leerjaren. Een leerjaar bestaat uit al de klassen die in hetzelfde jaarniveau worden georganiseerd.

In 2025 zal de modernisering voltooid zijn en er uitzien zoals hier gegeven.

studieaanbod.png

Finaliteiten, onderwijsvormen, studiedomeinen en matrix

De finaliteit geeft aan wat een leerling na het secundair onderwijs kan doen:

  • Doorstroomfinaliteit (D)

          - Voorbereiding op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor

          - Aso, tso en kso

  • Dubbele finaliteit (D/A)

          - Voorbereiding op arbeidsmarkt en hoger onderwijs: gerichte professionele bachelor

          - Tso en kso

  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)

          - Voorbereiding op arbeidsmarkt of graduaatsopleiding (hbo5)

          - Bso en BuSO OV3

De onderwijsvormen variëren, gaande van links naar rechts, van abstract-theoretisch tot meer praktisch-uitvoerend: algemeen secundair onderwijs, technisch secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs.

studieaanbod tabel 2.PNG

Het studiedomein: geeft het interessegebied aan:

studieaanbod tabel 3.PNG

Het overzicht van de studierichtingen in het secundair onderwijs wordt de matrix genoemd. De matrix gaat uit van een geleidelijke studiekeuze.

  • In de eerste graad ligt de nadruk op de oriëntering.

  • In de tweede graad hebben de leerlingen nog een brede studiekeuze.

  • In de derde graad zijn de studierichtingen scherper geprofileerd dan die van de tweede graad met het oog op een gerichte en succesvolle doorstroom naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt.

Eerste graad

Leerlingen krijgen hier alle ruimte om verder te ontdekken wie ze zijn, hun interesses, talenten en capaciteiten te verkennen en te ontplooien. In het eerste jaar zijn er in onze school drie gelijkwaardige keuzegedeelten, in het tweede jaar vijf basisopties. Op basis van het geheel van de stevige algemene vorming (= basisvorming), de gekozen basisoptie en de lesuren differentiatie krijgen leerlingen een scherper inzicht in hun eigen mogelijkheden en interesses, zodat ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze kunnen maken voor een studierichting in de tweede graad. Daarom noemt men de eerste graad een observerende en oriënterende graad. 

Bovenbouw: tweede en derde graad

Vanaf het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een finaliteit. In onze school behoren alle studierichtingen tot de finaliteit ‘doorstroom’ (aangeduid met een ‘D’). In deze finaliteit bereiden de studierichtingen de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Leerlingen maken pas in de tweede graad de keuze voor een finaliteit, onderwijsvorm, studiedomein en studierichting.

In de tweede en derde graad biedt onze school bijna alle domeinoverschrijdende studierichtingen aan. 

bottom of page