top of page

Leren leren

Studiebegeleiding en leren leren zijn kernwoorden in de eerste graad. Hierin moet veel tijd en energie gestoken worden, in de eerste plaats door de leerling zelf, maar ook door de leerkrachten én de ouders. 

‘Leren leren’ is niet altijd evident voor een twaalfjarige, maar onze leerlingen staan er niet alleen voor. Het is belangrijk om gedurende de eerste graad een goede algemene studiemethode te ontwikkelen om hiermee de leerstofverwerking van de tweede en derde graad aan te kunnen. 

Om je te helpen stelt de coördinator ‘leren leren’ in samenwerking met de leraren van de eerste graad een “leerwijzer” op. Hierin vind je niet alleen algemene studietips maar ook tips om de verschillende vakken goed aan te pakken. Aan alle leraren wordt gevraagd dit bundeltje in hun lessen te behandelen en jou te leren hoe je hun vak het best studeert. “Leren leren” doe je dus vakoverschrijdend. Bovendien bezoekt de coördinator ‘leren leren’ meermaals de klassen van het eerste jaar om de leerlingen tips te geven om zich goed te organiseren, structuur aan te brengen, efficiënt te studeren, schema’s en samenvattingen te maken en zich tijdig en goed voor te bereiden op de proefwerken. Onze eerste- en tweedejaars ontvangen hierbij een overzicht van de studietips en een mindmap, zodat ze die te allen tijde kunnen raadplegen. De ouders ontvangen een neerslag bij het maandrapport.

In de tweede graad wordt dit leerproces voortgezet en krijgt elke klas in de derdes in het begin van het schooljaar een uiteenzetting van de graadcoördinator over leren leren en efficiënte leerstrategieën. Het is uiteraard de bedoeling deze principes zoveel mogelijk toe te passen voor elk vak. Dit leerproces zal in de tweede en derde graad blijvend gestimuleerd worden.

Bij de studiebegeleiding laten we ons steeds inspireren door de laatste wetenschappelijke inzichten daaromtrent. We zetten daarom sterk in op effectieve leerstrategieën én de Cornell-samenvattingen.

“Leren leren” is natuurlijk veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema’s maken. Zelfstandig leren houdt onder meer in dat je informatie kan opzoeken, verwerken en toepassen in allerlei situaties, maar ook dat je jezelf kan motiveren. Je leert beter leren als je beseft wat precies jouw manier van werken is en hoe je die eventueel kan bijsturen en verbeteren. En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven waaraan we zowel tijdens de lessen als tijdens buitenschoolse activiteiten aandacht besteden.

Lukt het niet meteen zo goed, dan kan je tijdens de middagpauze of tijdens studie-uren extra ondersteuning krijgen of kan je terecht bij onze studiebegeleiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zal tijdens je schoolloopbaan de verwachte studiehouding moeten aannemen en je studiemethode verder moeten versterken om de leerstof, die steeds complexer en omvangrijker wordt, te verwerken en je schoolloopbaan succesvol te doorlopen. Je investeert ermee in je toekomst!

  • Het is noodzakelijk dat je op de eerste plaats de nodige aandacht hebt in de lessen en je daar voldoende concentreert. Weet dat je normaal gezien ongeveer 80% uit de les moet onthouden.

  • Je bent tijdens de les, wanneer je je materiaal bij je hebt en zorgvuldig notities neemt, de leerstof al aan het verwerken.

  • Toon voldoende betrokkenheid tijdens de lessen. Stel gerichte vragen en neem actief deel.

  • Laat zien dat je een gezonde honger hebt naar kennis

  • In de eerste en tweede graad zal je nog van nabij opgevolgd worden door het lerarenteam, maar het is de bedoeling dat je geleidelijk aan leert meer verantwoordelijkheid en initiatief te nemen om zo steeds zelfstandiger te gaan werken. Die zelfstandigheid of autonomie is noodzakelijk voor je verdere studieloopbaan en leven. 

  • Doordat de te verwerken leerinhouden moeilijker en omvangrijker worden, is het belangrijk dat je grote gehelen leert verwerken. Veelvuldige herhaling is een absolute noodzaak om de leerinhouden onder de knie te krijgen en goed te beheersen, zodat je ook verbanden ertussen kan leggen. 

  • Die leerinhouden zullen aangebracht worden via verschillende werkvormen, waarbij naast het klassikale onderwijs ook groepswerk, zelfstudie en e-learning met behulp van de eigen laptop een plaats zullen krijgen. Je digitale vaardigheden, communicatie- en presentatievaardigheden zullen daarbij worden aangescherpt. 

  • Het tempo van de lessen zal hoger liggen in de tweede en derde graad dan in de eerste graad waardoor je er alle baat bij hebt om dagelijks te studeren met de regelmaat van de klok en veel te herhalen. Wanneer je enkel studeert in functie van toetsen, zet je je kortetermijngeheugen in werking. Maar daarmee zijn de leerinhouden niet opgeslagen in je langetermijngeheugen. 

  • Een goede planning bij je studies is essentieel. 

  • Regelmaat en voldoende tijd investeren in het studeren is wat van leerlingen in een doorstroomschool wordt verwacht. 

Wil je sleutelen aan je studiemethode en deze optimaliseren, dan raden we je aan om te kijken naar de presentatie over de effectieve leerstrategieën. 

bottom of page