top of page

Leerbegeleiding en zorg

De begeleiding van de klasgroepen gebeurt in eerste instantie door de klassenleraren, alle vakleerkrachten, die samen de klassenraden vormen, de graadcoördinatoren en het CLB.

Klassenleraren

Elke klas heeft twee klassenleraren die hun leerlingen verwelkomen, met raad en daad bijstaan, hen stimuleren en aanmoedigen. Ze zorgen voor een goede verstandhouding in de klas. 

De klassenleraren leggen uitvoerig uit hoe onze school de leerlingen en ouders informeert over de studievorderingen, de afspraken en de komende activiteiten. De leerlingen maken daarom de eerste schooldag al kennis met ons leerplatform Smartschool, de wekelijkse berichtenbrief en Blauw gebriefd.

De klassenleraren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Leerlingen kunnen met hun bezorgdheden, twijfels en problemen steeds terecht bij hun klassenleraren. Maar ook omgekeerd, wanneer het leerkrachtenteam bezorgdheden uit, zullen de klassenleraren contact opnemen met jou of met je ouder(s) om de eventuele problemen bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar oplossingen. In sommige gevallen zullen de klassenleraren de graadcoördinator en/of de directie erbij betrekken. 

De klassenleraren schrijven onder elk maandrapport én trimestrieel/semestrieel rapport een algemene toelichting, na analyse van de verschillende vakresultaten en -toelichtingen én vanuit de observaties van je leer- en leefhouding. We hopen dan dat jij en je ouder(s) deze positieve maar ook soms aanmoedigende en begeleidende toelichtingen ter harte nemen. Dankzij deze maandelijkse analyse volgen de klassenleraren de studievorderingen goed op én geeft de klassenraad zeer regelmatig feedback over je schoolse prestaties. Deze schoolse vorderingen bespreken de klassenleraren ook mondeling met jou.

Het kan wel eens gebeuren dat je voor een langere periode afwezig bent wegens ziekte en verplicht moet thuisblijven. De klassenleraren zullen er in onderling overleg met de klasgenoten voor zorgen dat de notities bijgehouden en jou tijdig bezorgd worden. Je kan dankzij  de Smartschoolmodule ‘Schoolagenda’ de gemiste leerstof, taken en toetsen opvolgen. Bij terugkeer op school zullen de klassenleraren samen met jou kijken hoe de gemiste leerstof kan bijgewerkt worden, nadat je eerst zelf ook de nodige initiatieven nam. 

Vakleraren

Naast je twee klassenleraren zal je nog les krijgen van een tiental vakleerkrachten. Zij brengen met enthousiasme en liefde voor het vak hun vakkennis en -vaardigheden over. Bovendien brengen ze de leerlingen ook allerlei studietips bij om de leerstof te verwerken. Wiskunde studeren is niet hetzelfde als geschiedenis studeren. De begeleiding van de vakleerkracht is hierbij cruciaal. Het is belangrijk dat je de studietips echt ‘hoort’, goed opneemt én toepast. 

Er kunnen over de middag inhaallessen voorzien worden door de vakleerkracht wanneer een leerling bijvoorbeeld meerdere dagen afwezig is geweest. Het is belangrijk dat je eerst je notities in orde brengt en de leerstof op zijn minst al eens zelf hebt proberen te verwerken om zo gericht vragen te kunnen stellen tijdens de inhaalles. 

Wanneer de leerkracht voelt dat een leerling bepaalde essentiële leerstofonderdelen niet goed onder de knie heeft, kan hij/zij coachen of extra oefeningen meegeven. Sommige leerkrachten zitten tijdens de middagpauze op een afgesproken moment in een klaslokaal en ontvangen er op vrijwillige of verplichte basis leerlingen die problemen hebben met bepaalde leerinhouden. Via Smartschool communiceren de vakleerkrachten aan de ouders over deze extra remediëringen.

Naast het vakinhoudelijke wil elke vakleerkracht een goede band opbouwen met de klas. Indien nodig zal de vakleerkracht optreden als luisterend oor.

 

 

 

 

 

 

 

Klassenraden

Er zijn vijf à zes klassenraden per jaar waarop al je leraren aanwezig zijn om je schoolse resultaten te bespreken en de evolutie ervan. We hechten ook belang aan je leefhouding en je gedrag zowel in de klas als tijdens de pauzes en bij lesvervangende activiteiten. Ook over je attitudes zal je van je leraren feedback krijgen. 

De klassenraden zijn de eerste voelsprieten van de school om na te gaan of iedereen zich goed voelt in de klas. Ook socio-emotionele aspecten komen dus aan bod, want het lerarenteam heeft oog voor het algemeen welbevinden van elke leerling én biedt vaak een luisterend oor bij problemen. Tijdens de klassenraden wordt aandacht besteed aan de klassfeer vanuit het besef dat leerlingen alleen in een rustige en veilige klassfeer samen tot leren kunnen komen. Alle klassenleraren, vakleerkrachten en graadcoördinatoren stellen de eventuele problemen niet alleen vast, maar proberen ook samen te zoeken naar oplossingen. We mogen jou met een zekere trots melden dat we in onze school weinig te maken hebben met pestgedrag en dat willen we ook zo houden. We doen er met het hele schoolteam alles aan om deze problematiek met een preventief beleid en bewustwording te voorkomen. We vragen met aandrang om eventuele pestgevallen tijdig te melden. 

Graadcoördinatoren

Voor elke graad hebben we in onze school één of twee graadcoördinatoren. Ze zijn gemakkelijk aanspreekbaar voor de leerlingen. Ze zijn ook digitaal bereikbaar via ons leerplatform Smartschool. De graadcoördinatoren zijn tussenpersonen, de verbindende schakel tussen de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de directie. 

De graadcoördinatoren zitten de begeleidende en oriënterende klassenraden voor en zijn steeds aanwezig op de evaluerende en delibererende klassenraden, met de algemeen directeur als voorzitter. De graadcoördinatoren ontvangen veel informatie over leerlingen van onder andere de ouders, het CLB en/of de eventuele externen zoals huisarts, psychologen, logopedisten …. Deze nuttige informatie wordt, indien nodig, aan de klassenraad doorgegeven. Indien de vakleerkrachten dringend op de hoogte moeten worden gebracht, zal de graadcoördinator de informatie natuurlijk onmiddellijk in een Smartschoolbericht doorsturen of mondeling met de leerkrachten bespreken.

Om de leerlingen goed op te volgen, bekijken de graadcoördinatoren uitvoerig elk rapport. Ze bepalen dan welke leerlingen ze zullen uitnodigen voor een gesprek. Ze polsen naar de mogelijke oorzaken van de minder goede cijfers en geven de leerlingen algemene studietips mee om ze bemoedigend terug op weg te zetten. 

Sommige leerlingen komen niet gemakkelijk tot leren omdat ze bv. te kampen hebben met een leer- of ontwikkelingshindernis (dyslexie, ADHD, ASS, hoogsensitiviteit …). We vragen de ouders om dit tijdig aan de graadcoördinatoren te melden en om het medisch attest met bijhorend verslag naar hen door te sturen. De graadcoördinatoren lezen dit grondig en kunnen tijdens een gesprek met jou op zoek gaan naar specifieke onderwijsbehoeften. Eventueel kennen ze enkele compenserende maatregelen toe bij toetsen en proefwerken. Wij noemen deze compenserende maatregelen faciliteiten. Je ouder(s) kan/kunnen dit achteraf nalezen in het leerlingvolgsysteem van Smartschool bij het onderdeel ‘Zorg’.

De graadcoördinatoren volgen ook de leerlingen op met acute en chronische gezondheidsproblemen. Ze worden hiervan graag tijdig op de hoogte gebracht. Dit kan gaan om een gebroken been, suikerziekte, een langdurige afwezigheid wegens een heelkundige ingreep … In overleg met je ouder(s) kunnen de graadcoördinatoren in de mate van het mogelijke enkele kleine of grotere aanpassingen doorvoeren zodat je het onderwijs zo goed mogelijk kan blijven volgen. De graadcoördinatoren volgen je langdurige afwezigheden op en nemen eventueel contact op met je ouder(s) en/of het CLB. 

We blijven als school veel belang hechten aan beleefdheid en discipline en willen deze opvoedingsregels ook meegeven aan onze leerlingen. Het gebeurt wel eens dat leerlingen een afspraak uit het schoolreglement overtreden, bv. het verbod op gsm-gebruik binnen de schoolmuren, te laat op school aankomen of een inbreuk op de kledingcode … Bij deze overtredingen horen duidelijke sancties. Bij pestgedrag of bij gedragsproblemen zullen de graadcoördinatoren met de leerlingen een begeleidingsgesprek voeren. Daaraan gekoppeld kunnen herstelgesprekken volgen. Een goed gesprek kan wonderen doen. Dit wil niet zeggen dat er geen sanctie kan volgen.

De cel leerlingenbegeleiding komt samen op een vast moment: de graadcoördinatoren bespreken er de zorgbehoevende leerlingen met de CLB-psycholoog. Ze zoeken samen naar oplossingen, bespreken nuttige informatie met leerkrachten en/of ouders, geven informatie door aan externen, verwijzen door naar andere instanties …

We zetten als school in op een goede begeleiding van de studieloopbaan en proberen onze leerlingen zo snel mogelijk naar de juiste richting te oriënteren, volgens hun mogelijkheden én interesses. Dit is een proces dat wordt toegelicht door de graadcoördinatoren en dat besproken wordt in de klassenraden. 

CLB en ondersteuningsnetwerken

Vakleerkrachten, klassenleraren en graadcoördinatoren bieden jou eerstelijnszorg. Soms heb je echter meer zorg nodig, waardoor we de extra hulp van onze CLB-medewerkers inroepen. CLB-medewerkers voeren daarom regelmatig individuele, psychologische gesprekken bij socio-emotionele problemen.   

Wanneer de brede basiszorg en de verhoogde zorg van de leerkrachten en de graadcoördinatoren niet volstaan, gaan we over naar de uitbreiding van zorg onder leiding van de CLB-medewerker. Die doet een aanvraag voor extra ondersteuning van bv. de ondersteuningsnetwerken DiverGENT en ENTER4 aan de hand van een gemotiveerd verslag. De klassenraad kan jou doorverwijzen naar een CLB-medewerker maar ook eventueel aanraden om een beroep te doen op externen voor professionele hulp (psychologen, studiebureaus …). We hopen in dat geval op een nauwe samenwerking en open communicatie.

In de begeleiding van de studieloopbaan van de leerlingen is het soms noodzakelijk om over te gaan tot een heroriëntering. Het CLB kan jou daarbij professioneel begeleiden en informatie bieden over de verschillende keuzegedeeltes (in het eerste jaar), de verschillende basisopties (in het tweede jaar), de verschillende studierichtingen (in de tweede en derde graad), zowel binnen als buiten onze school.

Niet-vakgebonden studiebegeleiding

Studiebegeleiding en leren leren zijn kernwoorden in de eerste graad. Hierin moet veel tijd en energie gestoken worden, in de eerste plaats door de leerling zelf, maar ook door de leerkrachten én de ouders. 

‘Leren leren’ is niet altijd evident voor een twaalfjarige, maar onze leerlingen staan er niet alleen voor. Het is belangrijk om gedurende de eerste graad een goede algemene studiemethode te ontwikkelen om hiermee de leerstofverwerking van de tweede en derde graad aan te kunnen. In het eerste jaar zal er voor alle leerlingen elke maand een studietip uitgewerkt worden en ontvangen de ouders hiervan een neerslag bij het maandrapport. In de tweede graad wordt dit leerproces voortgezet en krijgt elke klas in de derdes in het begin van het schooljaar een uiteenzetting van de graadcoördinator over leren leren en efficiënte leerstrategieën. Het is uiteraard de bedoeling deze principes zoveel mogelijk toe te passen voor elk vak. Dit leerproces zal in de tweede en derde graad blijvend gestimuleerd worden.

Bij de studiebegeleiding laten we ons steeds inspireren door de laatste wetenschappelijke inzichten daaromtrent. We zetten daarom sterk in op effectieve leerstrategieën én de Cornell-samenvattingen.

Je ouder(s) kunnen je inschrijven voor de avondstudie op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond van 16.15 tot 17.55 u. Deze inschrijving kan één of meerdere dagen betreffen. Het gaat hier niet om een begeleide avondstudie, maar wel om een studie onder toezicht. Deze vorm van studie kan ook soms aangeraden worden door de klassenraad. 

Tijdens de proefwerkperiode kunnen de leerlingen van de eerste graad ‘s namiddags op school studeren onder toezicht.

bottom of page