top of page

Levenslang en levensbreed leren

Levenslang en levensbreed leren geeft aan dat je tijdens je hele leven leert, hetzij doorlopend, hetzij periodiek (= levenslang), op alle gebieden (gezondheid, duurzaamheid …) en in alle fasen van je leven (= levensbreed). Leren in al zijn verscheidenheid stopt immers niet na de schoolbanken. Zelfs na je beroepsleven zal je verder moeten leren met het oog op je sociale en culturele deelname in de samenleving en je maatschappelijke weerbaarheid. Levensbreed leren houdt ook in dat leren plaatsvindt in alle levensdomeinen: gezin, arbeid, gemeenschap, buurt, vriendenkring, vrijetijdsbesteding …

Levenslang en levensbreed leren verwijst naar alle vormen van leren waarbij je, individueel of in groep, kennis en vaardigheden verwerft en attitudes leert die je zullen toelaten om je sociale, culturele en professionele taken in onze snel veranderende samenleving zinvol op te nemen.

Dit leren is niet enkel gericht op aanpassing maar streeft er ook naar dat je je kritisch en verantwoordelijk opstelt ten opzichte van de samenleving, zin en betekenis leert geven aan je dagelijkse leefwereld, je identiteit in relatie met anderen uitbouwt en zo geleidelijk aan mee vormgeeft aan de samenleving.

Eerste graad

In de complexe wereld waarin we leven is het belangrijk dat we je in de eerste graad niet alleen laten proeven van wat jou interesseert, maar je ook verplichten je horizon te verbreden en uitdagingen aan te gaan. We begeleiden je op je zoektocht naar een goede organisatie van je schoolwerk en efficiënte studiemethode, bij het opbouwen van een goede relatie met je klasgenoten en bij je eerste verkenning van boeiende materie uit het domein van de cultuur, economie, talen, techniek, technologie, wetenschappen en wiskunde. Niet alleen krijg je van je leraren heel wat praktische studietips, maar doorheen de observerende en oriënterende eerste graad krijg je ook een scherper inzicht in je eigen mogelijkheden en interesses op basis van het geheel van de algemene vorming (= basisvorming), de gekozen basisoptie en de lesuren differentiatie. Zo leer je je gaandeweg oriënteren naar een finaliteit en studierichting van de tweede graad. 

 

 

 

Tweede graad

Je bouwt je basiskennis voor heel wat vakken verder uit. We leggen bovendien de nadruk op meer generieke, zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo staan begrippen als ondernemerschap en initiatief, financieel-economische geletterdheid, digitale competentie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en verantwoordelijkheidszin centraal. Je leert ook met meer diepgang onderzoeken en analyseren. 

We ondersteunen jou in je zoektocht naar je eigen leerstijl en leren jou je studiemethode af te stemmen op de manier van evalueren. Jouw leren gebeurt bovendien steeds flexibeler en mobieler. We denken daarbij aan de technologie die wordt ingezet in de ondersteuning van je leerprocessen. 

De verdieping van de basisvorming voor een aantal vakken en de specifieke vorming van de door jou gekozen studierichting zullen je toelaten je gerichter te oriënteren naar een inhoudelijk sterk geprofileerde studierichting in de derde graad.

 

 

 

 

Derde graad

Zelfontplooiing en groei in zelfstandigheid zijn scharnierbegrippen in de derde graad. Je neemt je eigen leerproces in handen. Je verwerft inzicht in complexere leerinhouden, die je je in een beperkt tijdsbestek eigen maakt, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden, je kan gestructureerd werken en logisch en kritisch redeneren binnen de focus van je studierichting. Je bent in staat om geordend te denken en abstracte begrippen en concepten te hanteren. Je weet op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. 

In de derde graad bereiden we je ook diepgaander voor op je verdere studies in het hoger onderwijs door de manier waarop het leren wordt aangeboden: een mix van verschillende leervormen, waarbij naast het klassieke onderwijs in klasverband ook groepswerk, zelfstudie en e-learning een plaats krijgen, zorgt ervoor dat je jouw leren al eens loskoppelt van tijd en plaats. Ook je communicatie- en presentatievaardigheden worden aangescherpt.

Het duidelijk doorstroomprofiel van je studierichting, je persoonlijke ontwikkeling en onze schoolloopbaan-begeleiding stellen je op het einde van het zesde jaar in staat om een gemotiveerde keuze te maken voor een studierichting in het hoger onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat je als actieve en verantwoordelijke burger zal bijdragen tot een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.

Belangrijk is dat je nieuwsgierig blijft en plezier vindt in het leren!

Tweedes Grieks labo.PNG
zonsverduistering.PNG
Proclamatie zesdes.jpg
bottom of page