top of page

Rapportering

De leraren publiceren de afzonderlijke punten van toetsen, taken en/of persoonlijk werk in het communicatieplatform Smartschool. Zo kunnen je ouders je resultaten opvolgen, met jou analyseren en bespreken. 

Alle hierboven genoemde evaluaties rapporteren we aan alle leerlingen en hun ouders in onze maandrapporten, trimestriële (eerste graad) of semestriële (tweede en derde graad) rapporten en in het jaarrapport. In alle rapporten zijn alle vakken uit het lestijdenpakket terug te vinden. Alle maandrapporten zijn digitaal beschikbaar in Smartschool. De trimestriële (eind december, maart/april en eind juni) en semestriële (eind december en eind juni) rapporten, en het jaarrapport worden steeds op papier aan de leerlingen overhandigd tijdens de proclamatie. Na de uitreiking van het rapport is ook de digitale versie beschikbaar in Smartschool, evenals bijbehorende persoonlijke documenten en individuele begeleidingsplannen. 

Alle leerlingen ontvangen zeven maandrapporten per schooljaar. Het maandrapport geeft een gemiddelde van verschillende evaluaties in een globaal cijfer op 10 per vak, de mediaan (eveneens een cijfer op 10) waarmee de leerling zich ten opzichte van de andere leerlingen in dezelfde studierichting van de klas kan situeren, en het tot dan behaalde resultaat van het trimester of semester per vak uitgedrukt in procent. Zo wordt de evolutie voor elk vak merkbaar.

Het trimestrieel of semestrieel rapport toont het behaalde resultaat voor het dagelijks werk van elk vak uitgedrukt in procent, het proefwerkresultaat voor de vakken waarvoor een proefwerk werd gemaakt, eveneens uitgedrukt in procent, en het algemeen behaalde totaalpercentage berekend door rekening te houden met het gewicht van elk vak. Dit gewicht hangt samen met het aantal lestijden voor het vak per week.

Voor de eerste graad telt het dagelijks werk mee voor 40% en het proefwerk voor 60% van het totaal aantal te verdienen punten voor het vak. In de tweede en derde graad ligt het accent meer op de verwerking van grote gehelen en daarom is de verhouding daar 25% voor dagelijks werk en 75% voor proefwerk. 

Het jaarrapport verstrekt dezelfde informatie als een trimestrieel of semestrieel rapport. De resultaten van alle vakken zijn hier evenwel de optelsommen van alle behaalde punten over het hele schooljaar. Het jaarrapport vermeldt bovendien het behaalde attest, eventuele adviezen om gericht te kiezen voor het volgende schooljaar, en eventueel een of meerdere waarschuwingen, vakantiewerken / remediëringen en/of bijkomende proeven. 

Aangezien de leer- en leefhouding van onze leerlingen ons nauw aan het hart ligt, beoordeelt de begeleidende klassenraad meermaals per jaar voor elke leerling ook de houding in de les, de inzet, de stiptheid en orde, de samenwerking met andere leerlingen, het taalgebruik en de beleefdheid … De leerling moet immers over de juiste attitude beschikken om de eigen studieloopbaan in de juiste richting te sturen. Leerkrachten hebben een coachende houding. Zij observeren, geven de juiste, opbouwende feedback en sturen bij waar ze het nodig achten.

Op elk rapport kan de vakleerkracht een vaktoelichting noteren. De klassenleraar en/of de graadcoördinator noteert een ‘toelichting van de klassenraad‘. Hierbij besteden we ook aandacht aan de algemene leer- en leefhouding. 

bottom of page